logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • ร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  4 ตุลาคม 2566
 • ร่าง TOR ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
  16 มกราคม 2566
 • ร่างขอบเขตงาน รายการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  30 กันยายน 2565
 • ร่างประกวดราคาซื้อรถยกไฟฟ้า ขนาด 2.5 ต้น จำนวน 1 คัน
  11 กรกฎาคม 2565
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
  19 พฤษภาคม 2563