logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  7 กุมภาพันธ์ 2566
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
  20 ธันวาคม 2565
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  28 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  6 ตุลาคม 2565
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
  28 กันยายน 2565
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  14 กันยายน 2565
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 เมษายน 2565
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ลูกจ้างชั่วคราว)
  7 เมษายน 2565
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 มีนาคม 2565
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  8 มีนาคม 2565
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  27 เมษายน 2564
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  2 เมษายน 2564
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  22 มีนาคม 2564
 • คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3600/2563 เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่้วคราวและให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพจากเงินนอกงบประมาณ (เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ 10%)
  9 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  25 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  3 กันยายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
  18 สิงหาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  29 มิถุนายน 2563
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  23 มิถุนายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10 %) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  8 มิถุนายน 2563
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  19 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  24 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  14 เมษายน 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  18 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  31 มกราคม 2562
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำ แหน่งพนักงานธุรการ
  16 ตุลาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  5 ตุลาคม 2561
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  20 มีนาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  30 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  23 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  8 มกราคม 2561
 • ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์์
  14 ธันวาคม 2560
 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  27 มีนาคม 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  20 มีนาคม 2558
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  5 มีนาคม 2558
 • ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  16 กุมภาพันธ์ 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  26 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  24 กุมภาพันธ์ 2557
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา วิธีการและสถานที่สอบในตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  11 กุมภาพันธ์ 2557
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  3 กุมภาพันธ์ 2557