logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คำสั่งเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

 • คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ 296/2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าทดแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ยกเลิก)
  6 ตุลาคม 2556
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 297/ 2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง ค่าเสื่อม การชดเชย ค่าทดแทน ค่าปรับ และค่าเสียหาย (ยกเลิก)
  5 ตุลาคม 2556
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 298/ 2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็น เมื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า (ยกเลิก)
  4 ตุลาคม 2556
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 299/ 2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิการเช่า การกำหนดจำนวนทุนจดทะเบียนและการจัดให้ผู้เช่าช่วงเช่าเมื่อมีการนำที่ราชพัสดุไปให้เช่าช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาต
  3 ตุลาคม 2556
 • คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ 300/ 2553 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553 เรื่อง การกำหนดความหมายของการทำไร่ ทำนา ปลูกพืชสวน พืชผัก เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร รวมทั้งกำหนดเวลาให้ผลผลิตของพืชสวน (ยกเลิก)
  2 ตุลาคม 2556