logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

  วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

 


 พันธกิจ

 1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
 3. ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
 4. จัดแสดง เผยแพร่ และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของรัฐตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

 


 ภารกิจ

 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ
 2. จัดทำ นำออกใช้ และรับคืนเหรียญกษาปณ์ และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และงานรับจ้างทำของ
 3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 5. จัดแสดง เผยแพร่ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกรมธนารักษ์

 

ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
        ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษา และการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุเกี่ยวกับการใช้ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และทำนิติกรรม การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจแบ่งตามส่วนงานและฝ่ายงาน

ส่วนบริหารทั่วไป
   (อัตรากำลัง ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 4 คน)

งาน/ภารกิจหน้าที่

 • ปฏิบัติงานสรรบรรณและธุรการ
 • ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
 • พิมพ์หนังสือราชการ โรเนียว ถ่ายเอกสาร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
 • ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการเบิก-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งควบคุมการใช้และบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
 • ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ
 • ดำเนินการจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ
 • จัดทำทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า
 • ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้และจัดทำบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งคลัง ตลอดจนเร่งรัดติดตาทวงถามเงินชำระต่างๆ ทุกประเภท
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
 • ดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการพร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน
 • ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ
 • จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา เงินค้างชำระ และค่าภาษีต่างๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ

 

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
      (อัตรากำลัง ข้าราชการ 4 คน พนักงานราชการ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 2 คน)

งาน/ภารกิจหน้าที่

การใช้ประโยชน์ในราชการ

 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 • อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 • ควบคุม และบริหารจัดการการจัดสร้างและการใช้ศูนย์ราชการ ศูนย์บ้านพักข้าราชการให้เป็นไปตามสัญญา ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

การพัฒนาและจัดหาประโยชน์

 • การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น
 • การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน
 • การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาประมูล
 • การจัดทำสัญญา การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ
 • การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน
 • การรับมอบอาคาร
 • การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 • การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 • การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 • การขอดำเนินการอื่นๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
 • การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
 • การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนจัดการฐานข้อมูล
   (อัตรากำลัง ข้าราชการ 3 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน)

งาน/ภารกิจหน้าที่

ด้านทะเบียนและหลักฐาน

 • จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 • ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย
 • ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 • เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
 • อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 • เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น
 • การรับมอบการส่งคืนจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจาดการจัดให้เช่า

ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด

 • ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขต รายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
 • การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
 • จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รูป แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
 • ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
 • พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุ พ.ศ.2538
 • จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 • ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ 

ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ

 • ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้
 • ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์

การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ 

ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
    (อัตรากำลัง ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน)

งาน/ภารกิจหน้าที่

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการประเมินราคากลางของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ส่วนจัดการเหรียญกษาปณ์
    (อัตรากำลัง ข้าราชการ 7 คน พนักงานราชการ 6 คน)

งาน/ภารกิจหน้าที่

 • จัดทำประมาณการความต้องการการจ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์ ของผู้มารับบริการรายใหญ่และรายย่อย โดยดำเนินการเป็นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี/ราย 3-5 ปี เพื่อประกอบการวางแผน บริหารจัดการเหรียญให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
 • วางแผนการเบิกจ่าย จ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์เป็นรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี/ราย 3-5 ปี เพื่อสำรองจ่ายให้เพียงพอกับผู้รับบริการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทั้งในและนอกสถานที่
 • การเก็บรักษาธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ในห้องมั่นคง
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการรับแลกและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์แก่ผู้มาติดต่อหรือผู้ที่สนใจ                                

ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2734 ครั้ง