logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  30 กรกฎาคม 2563
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 กรกฎาคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 มิถุนายน 2563
 • ประกาศกรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  19 พฤษภาคม 2563
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
  19 พฤษภาคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเหรียญกษาปณ์ความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล.3ชั้น11ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของ สธพ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  24 ธันวาคม 2561
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  16 พฤศจิกายน 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
  6 พฤศจิกายน 2561
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล.3ชั้น11ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของ สธพ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  7 กันยายน 2561
 • เอกสารแนบท้ายประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล.3ชั้น11ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของ สธพ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  7 กันยายน 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์จากเงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ฯ(นครสวรรค์)
  22 พฤศจิกายน 2560
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลงฯ(นครสวรรค์)
  22 พฤศจิกายน 2560
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 สิงหาคม 2560
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)
  18 ธันวาคม 2557
 • ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2558
  16 ธันวาคม 2557
 • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าบริเวณรั้วด้านหน้าฯ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  6 กรกฎาคม 2557
 • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าบริเวณรั้วด้านหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  9 มิถุนายน 2557
 • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณด้านหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  2 เมษายน 2557
 • การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นว 199 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
  15 ธันวาคม 2556