logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลการประเมินราคา

 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563)
  13 กรกฎาคม 2563
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563)
  13 กรกฎาคม 2563
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563)
  13 กรกฎาคม 2563
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563)
  13 กรกฎาคม 2563
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563)
  4 มีนาคม 2563
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559)
  2 กันยายน 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2559)
  2 สิงหาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559)
  9 กรกฎาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559)
  9 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2559)
  9 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2559)
  9 มิถุนายน 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559)
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 255 (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559)
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2558)
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2558)
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2558)
  7 มีนาคม 2559
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558)
  7 ตุลาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2558)
  1 กันยายน 2558
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2558)
  4 สิงหาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558)
  5 กรกฎาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2558)
  5 มิถุนายน 2558
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2558)
  8 พฤษภาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2558)
  3 มีนาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558)
  2 มีนาคม 2558
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2558)
  2 กุมภาพันธ์ 2558
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2557)
  31 ธันวาคม 2557
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2557)
  1 ธันวาคม 2557
 • ผลการดำเนินงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2557)
  31 ตุลาคม 2557
 • แผน-ผล การดำเนินงานปีงบประมาณ 2557
  27 กันยายน 2557